Follow us :
Mr. Frederick Karikari Asamoah
Mr Frederick Asamoah - Principal Technician

Mr. Frederick Karikari Asamoah

Principal Technologist